Valgprogram – Kommunalvalg 2021

Et stærkt kommunalt valg med værdier, visioner og vilje
– samt Bosætning – Bosætning – Bosætning!


Konservatisme er frihed under ansvar!

Den personlige frihed er en grundpille i Konservativ politik, men for os står den personlige frihed ikke alene – den ledsages af kravet om et personligt ansvar.

Dette ansvar ikke bare for sig selv og sine nærmeste, men også for det omgivende samfund – for de nære værdier.

For vi Konservative er det sociale ansvar en medmenneskelig forpligtelse!

Det Konservative Folkeparti har et helhedssyn på samfundet, og det bygger på sammenhæng.

Vi har således ikke en erhvervspolitik uden en socialpolitik – ikke en socialpolitik uden en økonomisk politik osv.

Det Konservative livssyn bygger derfor på udvikling, ansvar og balance – og Konservativ politik er fyldt med værdier, visioner og vilje!

Kommunens udvikling og økonomi

Det Konservative Folkeparti vedkender sig gerne, at vi ønsker at udvikle samfundet på baggrund af de resultater, der gennem årene er skabt.

Kommunalpolitisk ønsker vi på samme vis at værne om de værdier, der er skabt i hele kommunen.

Brønderslev Kommune ønskes drevet økonomisk snusfornuftigt og visionært, og Det Konservative Folkeparti vil også fremover have fokus på, at indgåede budgetaftaler overholdes.
Nye muligheder for at rationalisere driften af kommunen skal hele tiden afdækkes, således at der skabes størst mulig sikkerhed for, at der fremover sikres råderum til udvikling af Nordjyllands bedste bosætningskommune.
Den nuværende kassebeholdning giver mulighed for investeringer i mere anlæg i steder for driftsmæssige lappeløsninger.

Landdistrikter

Det Konservative Folkeparti var initiativtager til oprettelsen af en oplandspulje og i denne periode til etablering af et landdistriktsråd. For budget 2018 har vi foreslået afsat en anlægspulje på kr. 1 mill. til udvikling af vore landdistrikter.

Puljen skal sikre fokus på oplandsbyerne og dermed understøtte det lokale initiativ.
Samtidig er puljerne med til at sikre værdierne i vores oplandsbyer, og den udvikling ønsker vi at støtte op om.

Det er yderst nødvendigt, at kommunen fører en aktiv politik vedr. faldefærdige bygninger. I den forbindelse ønsker vi, at oplandsbyerne udvikles ved fortsat at kondemnere gamle faldefærdige bygninger, hvorefter grunden udlægges til nybyggeri eller grønne områder.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at midlerne til landdistrikter koordineres med den indsats, kommunen fremover bør påtage sig med renovering af de centrale dele af vore oplandsbyer.

Også i fremtiden skal der sikres mulighed for udvikling af Kommunens mindre samfund, bl.a. med jordbrugsparceller og som nævnt ved sanering af udtjente og faldefærdige bygninger.
Landsbypedelordningen ønskes fortsat og om muligt udbygget.

Boliger

”Der skal være noget på hylderne”, og udbuddet skal være varieret og attraktivt, hvorfor Det Konservative Folkeparti ved valget i 2017 har overskriften: Bosætning – Bosætning – Bosætning !

Brønderslev skal være en attraktiv tilflytterkommune og derfor ønsker Det Konservative Folkeparti en bred vifte af muligheder for tilflyttere, der ønsker at bosætte sig i kommunen.

Attraktive og konkurrencedygtige priser på byggegrunde – både i større og mindre byer er nødvendigt. Endvidere er det nødvendigt med et bredt udbud at lejligheder, således at der sker en fortætning af vore hovedbyer.
Flere tilflyttere giver større indtægter – og skaber dermed mulighed for bedre service og udvikling.

En positiv udvikling kan og skal derfor understøttes, idet en befolkningsmæssig fremgang på alle måder er med til at understøtte den service, kommunen fremover har mulighed for at give. En udvikling i befolkningstallet understøtter endvidere handelslivet, og på den måde opnås den positive cirkel.

Brønderslev

Forslaget om udvikling af Nordbyen (Ådalen) i Brønderslev var et Konservativt forslag, og interessen for området har heldigvis været stor.

Efter forslag fra Det Konservative Folkeparti blev etableringen af Ndr. Omfartsvej gennemført i 2017, og vi vil arbejde for, at de sidst etaper igangsættes i 2018.

Midtbyen

I sidste byrådsperiode stod Det Konservative Folkeparti alene med ønsket om, at Sundhedshuset skulle etableres på området ved den tidligere retsbygning.

I hele denne periode er der arbejdet hårdt for et nyt midtbyprojekt, og planlægningen forventes færdig i sensommeren 2018.

Samtidig med etableringen af dette store projekt, der sikrer en fortætning af bygningsmassen i midtbyen, skal der iværksættes en større renovering og opdeling af hele Banegårdspladsen, således at arealet gøres mere dynamisk og interessant.

Etablering af et midtbyråd skal sikre fokus og koordinering at nye nødvendige tiltag.
Renovering og udbygning af faciliteterne i Rhododendronparken skal sikre, at stedet fortsat et turistmæssigt flagskib.

Hjallerup

Kommunens store forenings by!
Den overordnede planlægning af nye boligområder skal intensiveres, og Det Konservative Folkeparti vil fortsat arbejde for, at Østermarken straks føres igennem til Hjallerupvej, således at hele området bliver endnu mere interessant for nye familier.

Det Konservative Folkeparti ønsker at indgå i et samarbejde, der sikrer løsninger for Hjallerups fortsatte udvikling som foreningsby.

Midtbyen

Det Konservative Folkeparti vil fortsat arbejde for en fortætning af Hjallerup centrum.
Efter at Vestergade, Søndergade og Idræts Allé nu er renoveret, er turen kommet til Østergade, hvor en renovering af gadeforløbet gerne skal inspirere til et bygningsmæssigt løft samt investering i nye boliger.

Dronninglund

Det Konservative Folkeparti ser Dronninglund som kommunens kulturby, der ligger lige midt i naturen og vi arbejder derfor med Dronninglund som ”Kulturen i naturen,

Der skal også fremover sikres et varieret boligudbud, og Det Konservative Folkeparti ønsker, at Dronninglunds mange kulturtilbud understøttes, således at disse værdier giver fortsat interesse for bosætning i området.

Midtbyen

Der arbejdes med tre hovedtemaer for Dronninglund Midtby:
1. Arkitektur: Slotsgades vægge med den ældre bygningsmasse
2. Byrum: Slotsgades funktion og gulv – altså afvikling af trafik – pladser – oplevelser
3. Formidling: Slotsgades historie, identitet og hele fortællingen

Det Konservative Folkeparti ønsker derfor, at:
– forbedre rammerne for en mere levende midtby
– styrke byens handelsliv
– forbedre midtbyens visuelle fremtoning
– styrke byens identitet og særkende, gennem fremhævelse af lokale kvaliteter

Det Konservative Folkeparti ønsker at få bundet naturen og kulturen sammen i byens hovednerve – Slotsgade.

Erhverv, beskæftigelse og turisme

Erhvervsmæssige initiativer og udvikling er grundlaget for den service, det offentlige kan tilbyde.

Markedsføringen af kommunen bør fremover rettes endnu mere specifikt mod Aalborg.
En fortsat hurtig, kvalificeret og dermed god service i sagsbehandlinger over for både etablerede og nye virksomheder skal kendetegne vores kommune.

Et tættere samarbejde med Borger- og Handelsstandsforeninger bør etableres, således at vore midtbyer bliver interessante både at bo og handle i.

Endvidere bør der sikres en mere professionel markedsføring af alle vore erhvervsområder.
I Brønderslev kommune er det lykkedes at gøre mange af vore indfaldsveje til vore byer attraktive, og den udvikling skal fortsættes som en del af markedsføringen.

Brønderslev Kommune skal således opleves som en attraktiv og flot egn – både at besøge, flytte til og arbejde i.

Turisme

Der skal i langt højere grad satses på turisme, og Det Konservative Folkeparti ønsker derfor etableret en fælles turistorganisation, således at der bliver rettet yderligere fokus på attraktioner og aktiviteter.

Turistudviklende projekter skal understøttes som en specifik del af vores erhvervsliv, idet der kan etableres mange nye arbejdspladser inden for turisterhvervene.

Fritid og kultur

Som bosætningskommune er det grundlæggende, at vore fritids- og kulturtilbud til stadighed er interessante og udviklende.
Det frivillige arbejde skal understøttes og værdsættes, og Det Konservative Folkeparti erkender fuldt ud vigtigheden af den store frivillige indsats, der gøres overalt i vores kommune.

Fritid og kultur er bærende elementer i målsætningen om at være Nordjyllands bedste bosætningskommune, og Det Konservative Folkeparti ser en investering heri som en investering i fremtiden.

Musikskolen

Ud over at lære unge og voksne at spille – er musik også kulturbærende, og Det Konservative Folkeparti ønsker de bedst mulige forhold på området.

Mange undersøgelser peger på, at børn der spiller musik får en bedre hukommelse samt udvikler gode sociale kompetencer.

Det Konservative Folkeparti ønsker derfor at inddrage erfaringer fra Hjørring kommune, der har igangsat et musikprojekt, hvor alle børn fra 4 år skal lære at spille et instrument.

Bibliotekerne

Et centralt område i den danske kultur er vore biblioteker, og Det Konservative Folkeparti ønsker til enhver tid at sikre kvalitet i dette gode tilbud.

Det Konservative Folkeparti har gennem en årrække været fortaler for at tilpasse Bibliotekernes åbningstider til brugernes ønsker, og vi er derfor meget tilfredse med udviklingen på området.

Museer

Det Konservative Folkeparti ønsker stadig at bevare en statsanerkendt museumsvirksomhed som kulturbærer.

Natur

Også vores skønne natur og vore mange grønne områder bør i større grad indgå i vores fritids- og kulturpolitik.

Der ønskes større fokus på muligheden for at etablere flere og bedre gå- og cykelstier, også på en måde så personer med handicaps kan benytte disse.

Vores nye kommune har nemlig noget af den mest varierede og oplevelsesrige natur i Danmark, med havnemiljø i øst – over den helt unikke Jyske Ås i midten til Thise bakker i vest.

Handicappolitik

Det Konservative Folkeparti er som et ansvarligt socialt parti garant for, at der bliver taget hensyn til borgere med forskellige handicaps. Samarbejdet med handicaprådet ønskes derfor styrket, således at alle forhold – praktiske som servicemæssige – rettidigt drøftes med rådet.
Handicaprådet skal altid engageres i.f.m. udarbejdelse af nye kommune- , lokal- og midtbyplaner. Endvidere skal handicaprådet i væsentlig større udstrækning inddrages i fremtidige politikker på området.

For vi Konservative er ønsket, at det alene er borgernes situation, der danner grundlag for, i hvilken udstrækning der oprettes regionale- tværkommunale- eller kommunale institutioner
Det konservative Folkeparti er meget positive over for etableringen af bl.a. private botilbud.

Ældrepolitik

Slut med ventelister !
Det Konservative Folkeparti ønsker, at der er garanti for at visiterede borgere kan få en plejehjemsplads, og vi er meget positive over for etablering af Friplejehjem, således at der kan tilbydes en bred vifte af muligheder.
I de kommende år bliver det nødvendigt med endnu flere plejehjemspladser, idet det drejer sig om: ”Længst muligt i egnet hjem og ikke blot eget hjem”. Tryghed og socialt fællesskab på et plejehjem bør italesættes positivt.

Yderligere kapacitet giver grundlag for:
– at det er slut med ventelister
– renovering af vore nuværende plejehjem
– at også ægtefæller får bedre mulighed for at flytte ind
– flere aflastningspladser
– bedre tilbud på demensområdet – herunder også til de yngre
– tiltrækning af borgere fra andre kommuner og dermed flere arbejdspladser – og bosætning
– forbedret kvalitet for vore ældre

Det Konservative Folkeparti er uenig i de nuværende økonomiske beregninger der alene tager udgangspunkt i gennemsnits prissammenligninger, og ikke i faktiske ydelser på fritvalgsområdet.

Ældre bør selv kunne anmode om at få et kortere ophold på plejehjem, hvilket indebærer, at der til enhver tid SKAL være aflastningspladser.

Såfremt der gennem længere tid viser sig en overskudskapacitet på enkelte plejehjem, skal det være muligt at leje disse ud til ikke visiterede ældre, der af trygheds – eller ensomhensyn ønsker at bo på plejehjemmet, men det må som udgangspunkt ikke være på bekostning af, at en visiteret borger så ikke kan komme på plejehjemmet.

Fokus i debatten bør rettes mod, hvordan vi også fremover løser opgaven bedst muligt for ældre på plejehjem og i egne boliger – herunder også at sikre tid til samtale og omsorg.
Der skal altid være fokus på kvalitet og variation i madtilbuddet til de ældre, og det var et Konservativt ønske, at der blev etableret produktionskøkkener på alle plejehjem af en rimelig størrelse.

Børn – unge og familien

Det Konservative Folkeparti ønsker at skabe gode rammer omkring den moderne børnefamilie – med ansvar, tryghed og fleksibilitet.

Pasningsgaranti er derfor vigtig, for at opretholde den gode service og kvalitet.

Pladsformidlingen

Vi vil arbejde for udbygning af sundhedsplejen, således at de nybagte forældre med deres børn op til 2 år får de bedste forudsætninger for en god start.

Der er både sund fornuft og på sigt god økonomi i at støtte op om familierne i de første år.

Vi vil arbejde for en pladsformidling i dagplejen, der tager ansvar og yder god service for både familierne og dagplejerne. Forældrenes ønsker skal i videst muligt omfang indfries, og overbelægning skal være en undtagelse mere end reglen.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at det i fremtiden bliver mere attraktivt at være dagplejer i Brønderslev Kommune, således at vi sikrer en løbende tilgang og dermed en stabilitet blandt dagplejerne. Det er for Det Konservative Folkeparti vigtigt, at vi i fællesskab skaber nogle gode rammer for såvel børn som dagplejere.

Ved øget interesse for vuggestuepladser, er Det Konservative Folkeparti klar til at se på mulighederne. I den forbindelse ønsker vi at inddrage personalet i de allerede etablerede integrerede institutioner, for at afdække og sikre den bedst mulige løsning.

Børnehaverne

Børnehaverne i kommunen skal være blandt landets bedste.

Det er nemlig i børnehaven at grundstenen for skoleforløbet bliver lagt, og det kræver et tæt samspil mellem forældre og pædagoger.
Når et barn har svært ved at udtale ord, stammer, er 2-sproget, har sociale udfordringer mv., er det fundamentalt, at vi allerede i børnehaven kan tilbyde den nødvendige hjælp, således vi sikrer en god skolestart for den nye elev, og ikke mindst sparer ressourcer ved straks at agere.

Det Konservative Folkeparti mener, at pædagogerne i samspil med forældrene – der jo er tættest på barnet – bedst kan vurdere et behov for hjælp, som vi herefter bør støtte op om.

Skolerne

Det Konservative Folkeparti i Brønderslev kommune har gennem flere år talt for og påpeget, at kvalitet kommer før lokalitet. Det er vores overbevisning, at vi i de kommende år bliver nød til at fokusere endnu mere på sammensætningen af vores dagtilbud, skoler og SFO. Herunder også størrelse og fysisk placering.

Med den nye skolereform får vi også mulighed for at udnytte nogle af pædagogernes kompetencer i skolevæsenet, således at de kan understøtte lærerne i deres undervisning.

Vi mener, at pædagogerne skal inddrages meget mere i f.eks. social læring, trivsel i klassen og konfliktløsning. Pædagogerne skal altså være med til at skabe et godt undervisningsmiljø, således at lærerne i højere grad kan koncentrere sig om at undervise.

Den nye skolereform har haft indflydelse på skoledagens længde. Dette har for flere børn haft negative konsekvenser. Derfor ønsker vi at gøre lektiecafeerne frivillige, og give skolebestyrelserne større frihed til at tilpasse skoledagen, efter børnenes behov.

Skolerenoveringer bør fortsætte, således at rammerne er tidssvarende.

Skolerne skal motivere de unge til at videreuddanne sig.

Vi ønsker en løbende udvikling i folkeskolen, således denne tilpasses samfundsudviklingen Derfor bør en moderne tilgang til IT inddrages i undervisningen for at opbygge de kompetencer hos børnene, som vil blive efterspurgt i fremtiden.

Forældrenes ansvar

Det Konservative Folkeparti er også meget bevidst om det ansvar, der påhviler den enkelte familie. Vi stiller krav til forældrene om at tage ansvar for at børnene er parate både fysisk og mentalt, når de bevæger sig ud i pasnings-, skole- og fritidstilbuddene.

Vi ønsker ikke en kommune, der skal opdrage – det er forældrenes ansvar.

Vi ønsker en kommune, der skal udvikle, og som har de rette forudsætninger for dette.

Vi stiller derfor krav til forældrene om at tage et ansvar, i samspil med de mennesker der er tæt på børnene i hverdagen, således at de kommer godt fra start.

Forældrene skal, af skoleledere og lærere, motiveres til at deltage aktivt i de aktiviteter, der omgiver børnenes verden – henholdsvis i institutionen, i skolen og i fritiden.

Vi skal samtidig være socialt bevidste om svage forældres behov for støtte.

Det skal være trygt at være børnefamilie i Brønderslev kommune – og det er et fælles ansvar.

Derfor stiller Det Konservative Folkeparti forventninger til både de unge og deres familier.

Gymnasierne

I Brønderslev kommune ønsker Det Konservative Folkeparti en bred vifte af uddannelsesmuligheder for de unge, når de forlader folkeskolen.

Uddannelse er nemlig nøglen til at sikre vore borgere mulighed for job og dermed indtjening. Dette er samtidig fundamentet for at forbedre skattegrundlaget, og dermed opretholde og forbedre den kommunale service.

Vi har 2 velfungerende gymnasier, som vi ønsker at bibeholde og gerne udvide med nye faglige linjer. 10. klassecentrene skal opretholdes og gerne rettes mod andre uddannelsesmuligheder og erhvervslivet. Rådgivning i valg af uddannelsesmuligheder udover det almene gymnasium skal fremmes. Uddannelsessøgende skal informeres om teknisk- og handelsgymnasierne samt mulighederne for at tage en kombination af begge som EUX forløb.

Teknik og miljø

Som bosætnings- og erhvervskommune er det utrolig vigtigt, at kommunen til enhver tid gennem kommune- og lokalplanlægningen sikrer, at der er attraktive udviklingsmuligheder i hele kommunen.

Der skal være fokus på befordringsmulighederne på tværs af kommunen, og Det Konservative Folkeparti ønsker derfor et fortsat tæt samarbejde med NT om udviklingen af fremtidige tilbud om dette.
Kommunen skal turde gå foran samt indlede samarbejde med private entreprenører i bestræbelserne på at udvikle kommune.
Heri ligger også, at der tør stilles krav til nye projekter.

Fokus på vore indfaldsvejene bør fortsætte, ligesom de centrale veje i oplandsbyerne er vigtige indsatsområder.

Der SKAL prioriteres anlægsmidler til vore veje i stedet for lappeløsninger.

30 års forsømmelser af vore veje rettes ikke op på få år. Manglende vedligeholdelse resulterer i et utrolig stort værditab.

Ved renovering af vore indfalds- og boligveje er det nødvendigt hver gang at indarbejde evt. trafiksikkerhedsforanstaltninger samt om muligt forskønnelse af vore bysamfund.

Også vore fortove trænger mange steder, og opretningen af disse bør intensiveres især i områder der benyttes meget af handicappede og ældre.

Det bør sikres, at der samarbejdes intensivt i.f.m. gravearbejde, således at evt. ledningsarbejde koordineres med generel vedligehold, trafiksikkerhed og forskønnelse.

Borgerforeninger, midtbygrupper, organisationer samt borgerne i de enkelte områder bør i størst mulig grad inddrages i de kommende års planlægninger.

Det Konservative Folkeparti ønsker, at hensynet til vores fælles miljø har en fremtrædende plads i den daglige drift af kommunen.

Brønderslev kommune bør derfor aktivt deltage i projekter, der virkelig tæller i ”miljøregnskabet”, på samme vis skal der findes pragmatiske løsninger i.f.m. projekter, der skaber arbejdspladser og naturoplevelser for borgerne.

For Det Konservative Folkeparti er det et krav, at sagsbehandlingstiderne i Teknisk Forvaltning fortsat er meget lave.

Det Konservative Folkeparti ønsker fortsat fokus på energibesparende investeringer, idet disse projekter giver mindre CO2 udledning, sparer energiomkostninger, skaber arbejdspladser samt afstedkommer en helt nødvendig renovering af vores nedslidte bygningsmasse.

At vi også har rent drikkevand i fremtiden kræver, at vi sikrer vore vandindvindingsområder.

Det kræver også, at vi tør stille krav til brugerne af vores natur – ja til os alle sammen, og at vi sikrer kontrol og samarbejde blandt vandværkerne.

Brønderslev Kraftvarmeværk ønskes forbrugerstyret.

Kommunen som arbejdsplads

Det bør som en naturlighed sikres, at de kommunale arbejdspladser er spændende og udfordrende, og at der loyalt og tillidsfuldt samarbejdes med den politiske del af organisationen.

Uddannelse – medansvar – fleksibilitet – kompetence – sammenhold – humor og arbejdsglæde bør kendetegne vore arbejdspladser.

Ledelsen skal sammen med politikerne sikre, at der ikke er områder med lange sagsbehandlingstider.

Vi byder borgere og virksomheder velkommen med værdier, visioner og vilje – for det skal gå ordentligt og redeligt til!